Λ. Ελευθερίας 29 (Αμφιθέας), Άλιμος

Καλάθι

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Επικοινωνία

Λ. Ελευθερίας 29 (Αμφιθέας), Άλιμος

210 72 51 600

ESPA

Πιστοποίηση Προτύπων

Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται στο πλαίσιο της σωστής λειτουργίας μιας επιχείρησης και αφορά στον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών που ορίζουν τα πρότυπα. Το απαιτητικότερο κομμάτι της πιστοποίησης, είναι η προσαρμογή του προτύπου στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης, έτσι ώστε κάθε τμήμα να ανταποκρίνεται στις πρότυπες συνθήκες που είναι απαραίτητες.

ISO 9001:2015: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Το «ISO 9001:2015» καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας για να παρέχει η επιχείρηση προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και να συμμορφώνεται με νομοθετικές Η GRAFIMA έχει στόχο έχει να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών βελτίωσής του. Η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου «ISO 9001:2015» έχει κατά περίπτωση πολλαπλά οφέλη όπως την είσοδος σε νέες αγορές, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και την  ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία GRAFIMA A.E. είναι μια σύγχρονη εταιρεία Σχεδιασμού και Παραγωγής Εντύπων. Παρέχει υπηρεσίες Διαφήμισης, Επικοινωνίας, Marketing, Κατασκευής Ιστοσελίδων και διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας που συμμορφώνονται πλήρως με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Το όραμα της εταιρείας για το μέλλον είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων που έχει ως αποτέλεσμα την αμέριστη υποστήριξη των πελατών με τους οποίους συνεργάζεται, η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και για την ικανοποίηση των πελατών της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας.
 • Προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
 • Αναγνωρίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την λειτουργία της, εντοπίζει τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και λαμβάνει μέτρα διαχείρισης.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρίας.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.
 • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσής της, η GRAFIMA Α.Ε. αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον Άνθρωπο και σέβεται τον Πελάτη.

ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το «ISO14001:2015» καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που μια εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει την περιβαλλοντική της απόδοση. Το «ISO14001:2015» βοηθά την επιχείρηση να  επιτύχει τα επιδιωκόμενα Αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο παρέχει αξία για το περιβάλλον. Η εφαρμογή του προτύπου «ISO14001:2015» βοηθάει την GRAFIMA  να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις, νομικές, εμπορικής φύσεως και άλλες. Μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων στην GRAFIMA έχουμε σαν στόχο  την  μείωση υλικών και ενέργειας, και την μείωση των αποβλήτων για να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην μείωση της  περιβαλλοντολογικής ρύπανσης .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία GRAFIMA ΑΕ είναι μια σύγχρονη εταιρεία Σχεδιασμού και Παραγωγής Εντύπων. Παρέχει υπηρεσίες Διαφήμισης, Επικοινωνίας, Marketing, Κατασκευής Ιστοσελίδων και διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα αυξανόμενη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με ταυτόχρονη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ορθότερης διαχείρισης των φυσικών της πόρων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το συνεχή περιβαλλοντικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρία δεσμεύεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης φιλοσοφίας περιβαλλοντικής προστασίας για την υλοποίηση δράσεων που έχουν τους εξής κύριους άξονες εφαρμογής:

 • Εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας.
 • Ικανοποίηση απαιτήσεων συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες και κανονιστικές διατάξεις.
 • Ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων, ενέργειας, πρώτων και βοηθητικών υλών στις παραγωγικές διαδικασίες, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Μείωση, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση όπου αυτό είναι εφικτό, της παραγωγής υγρών, στερεών ή αερίων αποβλήτων.
 • Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την υιοθέτηση και εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών και προϊόντων.
 • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση όλου του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή τους στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
 • Πληροφόρηση των συνεργατών της εταιρίας (πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους, κυβερνητικούς φορείς κλπ) για τα τη δέσμευση της εταιρίας με σκοπό την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.
 • Παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς φορείς σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις με σκοπό την ενημέρωση και συνεργασία για την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εισαγωγή περιβαλλοντικών προγραμμάτων με στόχο την επίτευξη αντικειμενικών περιβαλλοντικών στόχων, τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
 • Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση κατά την εφαρμογή των αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Συνεχή ανασκόπηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης.

FSC Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (FSC: Forest Stewardship Council) FSC-STD-40-404

Η πιστοποίηση κατά FSC παρέχει τη σύνδεση της υπεύθυνης διαχείρισης δασών με την κατανάλωση προϊόντων που προέρχονται από αυτά, με στόχο την περιβαλλοντικά κατάλληλη και επωφελή ,  διαχείριση των δασών σε όλο τον πλανήτη. Η GRAFIMA μέσω του FSC-STD-40-404 δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να επιτύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της  περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας. Η «πιστοποίηση κατά FSC» παρέχει αξιόπιστη επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα χάρτου προέρχονται από περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες πηγές. Επίσης επαληθεύει ότι το πιστοποιημένο υλικό κατά FSC έχει αναγνωριστεί και διαχωριστεί από μη πιστοποιημένο και μη ελεγχόμενο υλικό, καθώς περνάει στην αλυσίδα εφοδιασμού από το δάσος στην αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ FSC

Βασική Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι των απαιτήσεων των πελατών της, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίησή τους, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Η ανάπτυξη, η βελτίωση, η πρόοδος και η επιτυχία της εταιρείας είναι παράγοντες άμεσα εξαρτώμενοι από τους πελάτες της. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να βασίζονται στην υψηλή ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα ικανοποιούν απαιτήσεις ή και θα υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών της.

Η εταιρεία, για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεών της, καθορίζει τους επόμενους στόχους, καλώντας το προσωπικό της να συμβάλλει στην επίτευξή τους:

 • Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της.
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών της και των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.
 • Εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Παράδοση προϊόντων / υπηρεσιών που καλύπτουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και τις νομοθετικές & κανονιστικές απαιτήσεις.

H Grafima Α.Ε. δεσμεύεται να μην εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • στη παράνομη υλοτομία ή το εμπόριο παράνομης ξυλείας ή δασικών προϊόντων
 • στη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δασικές εργασίες
 • στην καταστροφή αξιών που χρήζουν υψηλής προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών δασοκομίας
 • στη σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες
 • στην εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων ειδών ή οργανισμών σε δασικές εργασίες
 • στη παραβίαση των συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας.

Η υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί:

 • Την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών συνεχούς βελτίωσης, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διεργασιών της εταιρείας και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, όταν και όπου απαιτείται, για την επίλυση των προβλημάτων και την εξάλειψη λαθών και σφαλμάτων
 • Την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής εργασίας και συνεργασίας μεταξύ τμημάτων και μεταξύ εργαζομένων
 • Την εκπαίδευση, βελτίωση και ικανοποίηση του προσωπικού, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποτελούν το βασικό δυναμικό της και είναι αυτοί που μοχθούν για την ικανοποίηση των πελατών της.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος, στον τομέα των εργασιακών του υποχρεώσεων, για την εφαρμογή και την τήρηση της Πολιτικής FSC, την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωσή του.

H Grafima AE υποστηρίζει την επαλήθευση συναλλαγών που διεξάγεται από τον φορέα πιστοποίησής και από τον φορέα διαπίστευσης Accreditation Services International (ASI), παρέχοντας δείγματα από στοιχεία συναλλαγών FSC (έγγραφα) όπως αυτά θα ζητούνται από τον φορέα πιστοποίησης.

ΕΛΟΤ 1435:2009 Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 σχετικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεί το εθνικό πρότυπο, στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης , που πρέπει να ικανοποιούν οι εταιρείες που  παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνίας και διαφήμισης έτσι ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού ΕΛΟΤ 1435:2009 η GRAFIMA παρέχεται η εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι η εταιρεία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις, αυξάνει την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη , για την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας.